باب چهل و یکم – تعبیر خواب فرعون توسط یوسف

باب چهل و یکم – تعبیر خواب فرعون توسط یوسف
دو سال سپری می شه بدون این که ساقی یوسف رو به یاد بیاره. فرعون دو شب متوالی خواب هایی می بینه و برای تعبیرشون از حکیمان کمک می خواد. وقتی که هیچ کس نمی تونه خواب ها رو تفسیر کنه ساقی به یاد یوسف می افته و به فرعون می گه که یوسف رو از زندان برای تعبیر خواب ها بیاره. یوسف به درگاه فرعون خوانده می شه و خواب ها رو به اذن خداوند تعبیر می کنه به این شرح که در مصر هفت سال فراوانی غله خواهد بود و در پی اش هفت سال قحطی مستولی خواهد شد. فرعون چاره جویی می کنه و یوسف توصیه می کنه که در هفت سال فراوانی برای هفت سال قحطی اندوخته ای رو قرار دهند. فرعون یوسف سی ساله را منزلت می بخشد و از طرف خودش به اداره و اندوختن و پخش کل غله مصر می گمارد. دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *