کتبالوی متعجب

کتبالوی متعجب

گاهی‌ آدم خودش رو متعجب میکنه به کل.

وقتی‌ توی موقعیت‌ها یه جدید قرار میگیرم کیف می‌کنم، از قابلیتِ انعطاف و توانایی‌‌هایی‌ که دارم و همیشه می‌ترسیدم هرگز پیدا نکنم.

هر لحظه‌ای که چشمام باز هستن، وقتم به درس خوندن می‌گذره. در شبانه روز چشمام به مدتِ شیش ساعت بیشتر بسته نمیمونه. همیشه فکر می‌کردم کمتر از هشت ساعت اگه بخوابم دود میشم میرم هوا. دود نشدم. سه‌ هفته است! صحیح و سالم و هشیار، سلام دارم و عرض ارادت خدمتِ همگی‌. در زندگی‌ هرگز اینقدر خوش نگذشته بوده.

دوستتون دارم، خوش بگذره، به امید دیدار

2 Responses »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *