دو حالت

دو حالت

ولله عرض شود به خدمتتون که از دو حالت خارج نیست.

یا هی فکر می کنی کی این شام لعنتی تموم می شه با آقاهه برم سانفرانسیسکو.
یا فکر می کنی کی این سانفرانسیسکو ی لعنتی تموم می شه برم شام ام رو بخورم!

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

One Response »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *