چهاردست!

چهاردست!

کارهای ریز و درشت که زیاد می شند حافظه ی کش و رم و رام و هارد آدم کم میاره. دست به دامن حافظه ی خارجی و بک آپ گیری میشه. اسمش رو می گذاره یادداشت.
امروز یه دستم به کامپیوتر بوده. یه دستم به انواع آشغال پاشغال ها. یه دستم به یادداشت. همه از برکت سر مرخصی بودن رییس و دوتا دیگه از هم تیمی ها.
عجب روزی…ادامه داره هنوز.

دوستتون دارم. خوش بگذره. به امید دیدار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *