Generic Cialis Softtabs

Generic Cialis Softtabs

Generic Cialis Softtabs, کتاب در دست های مرد بود, زن مشتاق مرد, و مرد کتاب را گشود.
زن دانست که باید به قصه ی کتاب گوش بسپارد.

قصه شیرین آغاز شد. مرد خط ها را یک در میان می خواند, و زن می پنداشت تمام خط های کتاب را می شنود.

کلمات, 40mg Generic Cialis Softtabs, جمله ها, فصل ها آهنگ بودند.
خون در رگهای زن جاری می شد, Generic Cialis Softtabs. به قلبش می رسید. دلش حالا دیگر ضربآهنگ کتاب را پیدا می کرد. Generic Cialis Softtabs overseas, کلمات یکی بعد از دیگری نواخته می شدند. مرد حالا نگاهی به زن کرد. Generic Cialis Softtabs, صفحه ای را به عقب ورق زد. خواند. لابلای خطوط قبل را.
واژه های جدید, ضرباهنگ دل زن را نو می کرد, 1000mg Generic Cialis Softtabs.
مرد باز خواند. صفحه ی جدید, Generic Cialis Softtabs. پوست کلمه کنده شده بود. زن با کلمه یکی می شد. پوست خود را خراشید, Generic Cialis Softtabs coupon, به کلمه پیوند زد.
مرد باز می خواند. Generic Cialis Softtabs, نخست لابلای خط ها را با احتیاط می خواند. شکیبایی و ضرباهنگ دل زن را که دید, روان خواندن تمام خطوط را آغاز کرد.
زن بی پوستی کلمات را می دید, پوست پیوندشان می زد, Generic Cialis Softtabs craiglist. رنگ پریدگی کلمات, از خون خود رنگشان می زد. و ناتوانی کلمات, از استخوان خود ساختارشان بخشید.
زن از خود جدا می کرد و به خطوط پیوند می زد, Generic Cialis Softtabs. Generic Cialis Softtabs mexico, دلش با ضرباهنگ خطوط می نواخت.
در فصل های نخست کتاب درد را به اشک ترجمه می کرد. تردید را در صدای مرد دید. پرش مرد از خطوط لابلایی. Generic Cialis Softtabs, درد را به لبخند ترجمه کرد. مرد با یقین خواندن دنبال کرد.

به فصل های جدید می رسید, Generic Cialis Softtabs canada. زن به پوست و خون و گوشت دلش رسیده بود. کتاب هنوز خوانده می شد, زن از پوست دلش به کلمات پیوند می کرد, از خون دلش واژه ها را رنگ می داد, 30mg Generic Cialis Softtabs, از گوشت دلش ساختارشان می بخشید.

مرد قوت گرفته بود, Generic Cialis Softtabs. کتاب بی نقص می شد.
ضرباهنگ دل زن هنوز واژه های کتاب را می طپید, گرچه ضعیف و ضعیف تر می شد.
حالا واژه ها و خطوط قوت می گرفتند. خودشان ضرباهنگ می نواختند, 250mg Generic Cialis Softtabs, و زن, درد ضرباهنگ واژه ها, و ضعف ضرباهنگ دلش را به لبخند ترجمه می کرد. Generic Cialis Softtabs, مرد هنوز می خواند. لبخندی فقط مانده بود. Generic Cialis Softtabs japan, واژه های جدید ترمیم نمی شدند. زن را نگاه کرد.زن نبود. فقط لبخند مانده بود.
آن سو تر, زنی نشسته بود, با پوست و خون و استخوان.

مرد روبروی آن زن نشست و.. با تردید خواندن آغاز کرد.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار.

Similar posts: Cheap Flagyl Overnight. Taking To Much Synthroid Medication. Fish Antibiotic Erythromycin. Colchicine Daylilies australia. 30mg Buy Cialis Domain. 20mg Flagyl Child Dosage.
Trackbacks from: Generic Cialis Softtabs. Generic Cialis Softtabs. Generic Cialis Softtabs. Generic Cialis Softtabs japan. Generic Cialis Softtabs us. Generic Cialis Softtabs usa.

8 Responses

 1. به ا

  ین می گن ادبیات ناب… لذت خواندن… لذت متن… متنی که خواننده را خالص می کند…
  مردی که

  کتاب را می خواند به آنصورت که می خواهد نویسنده ای دوباره است و در این جایگاه لذت خوانند

  ه اش را می خواهد. عذاب نوشتن دوباره را به جان می خورد تا خواننده به سرخوشی خالص برسد. نو

  عی اکستاسی…