بيهوده

بيهوده

بيهودگي
در سرتاپاي وجود من مي دود
و من بيزار از اين وجود
رو به ناكجا آباد
تكاپو آغاز كرده ام

من بيهوده
به فردا دل خوش كرده ام
كه امروز نيز
هيچ افزون بر
امروز پيشين نداشت

بيهوده مي جنبم
فنا بسيار نزديك است

دوستتون دارم,‌خوش بگذره‌, به اميد ديدار

5 Responses

  1. هر چه بگندد نمکش می زنند. هر کی می خواست ا

    نرزی بگیره می اومد کت بالو عسلی می خوند. حالا کت بالو خودش حالش خوب نیست. انرزی مثبت پید

    ا کن عسل خانم. استراحت کن. بهتر می شی.