What Are Synthroid Pills

What Are Synthroid Pills

What Are Synthroid Pills, از باقی این راه که مانده به انتظارمن در هراسم

از دور گشتن خودم از زندگی و عشقاز باور پلید و پلشت زمان سرداز باور خودم که چنین تلخم و نحیفمن در هراسم

از پیچ های تند و از راههای صعباز لحظه های ناگه پرجوش و اضطراباز روزهای خستگی و لحظه های مرگمن در هراسم

از سردی دریغ و پریشانی بلوغاز استحاله ی خود و از باور وداعبا لحظه های پاکی و ناب گذشته هامن در هراسم

این رفت بی گریز به آن سرزمین دوردور از خود و بعید ز هر راه و رهگذربی بازگشت و کورمن را به دست یخزده ی باوری شگفتنادلپذیر و سخت و پر از درد و پرهراسبی رحم و هم دژم سپرده است

جلاد گشته استامروز او مرااین باور گناه

بستم لب و به گوشه ی عزلت نشسته اممن فکر می کنم, من فکر می کنم..
راه گریز نیست, 20mg What Are Synthroid Pills, What Are Synthroid Pills usa, از این همه هراساز عرصه ی نبردباید تلاش کرد,باید شهید گشتدر عرصه ی نبرد و تکاپوی فلسفهباید که شاد مرد, What Are Synthroid Pills japan, 200mg What Are Synthroid Pills, باید که شاد زیستدر دست ناگزیر هراس و مخاصمهباید که شاد مرد, باید که شاد زیستدر عرصه ی نبرد و پریشانی و هراس---------------------------ولله به خدمتتون عرض شود که بنده از امتحان رانندگی فردام هم سخت در هراسم!!, 500mg What Are Synthroid Pills. 250mg What Are Synthroid Pills, فردا یا کت بالوی خوشحال و شادان آپدیت می کنه, یا کت بالوی بریان و گریان, What Are Synthroid Pills paypal. What Are Synthroid Pills us, اونوقت تا دو سه روز گریان و بریانه,بعد دوباره خندان و شادان می شه و کل جریان رو به طنز و شوخی برگزار می کنه, What Are Synthroid Pills uk. 100mg What Are Synthroid Pills, امیدوارم همه ی افسران ممتحن امشب در آغوش همسرانشون یا پارتنرهاشون اوقات شادی رو بگذرونند. باور کنین یا نه, در نتیجه ی امتحان فردای من می تونه موثر باشه !!.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

.

Similar posts: Erythromycin With Methanol 2 Topical Gel. Generic Form Of Lumigan Eye Drops. Retin A Micro Gel. 1000mg Zithromax Dry Pak. 500mg Canadian Cialis. Does Amoxicillin Make You Tired mexico.
Trackbacks from: What Are Synthroid Pills. What Are Synthroid Pills. What Are Synthroid Pills. 20mg What Are Synthroid Pills. 200mg What Are Synthroid Pills. What Are Synthroid Pills overseas.

11 Responses

 1. سلام
  از آشنایی با شما بسیار خوشحا

  لم.
  اگه از من میشنوین بی خیال همه چی بشین. اگه نه بعدش مثل من افسوس میخورین که اونقدر د

  لم شور زد آخرش هم هیچی.
  راستی اگه افسر ممتحن شما مجرد بود چی؟
  بامید دیدار