Medication Cipro Flagyl

Medication Cipro Flagyl

Medication Cipro Flagyl, به ژولیت می گم صبح به خیر. می گه صبح؟ می گم خوب ساعت دهه دیگه, Medication Cipro Flagyl uk. 100mg Medication Cipro Flagyl, می گه الان توی چین عصره!!. می گم خوب یعنی چون تو چینی هستی و توی چین عصره من باید به تو بگم عصر به خیر!!, Medication Cipro Flagyl ebay. Medication Cipro Flagyl india, یا ملت خل اند, یا من, 10mg Medication Cipro Flagyl.

بعد می گه: " دیر اومدم چون رفته بودم مدرسه ی بچه ام, Medication Cipro Flagyl. Medication Cipro Flagyl craiglist, می خواستم به معلمش بگم خیلی مشق به بچه می دین. هر شب دو صفحه مشق به کوین می دن, 20mg Medication Cipro Flagyl, Medication Cipro Flagyl ebay, من باید نیم ساعت تا یک ساعت بشینم و با کوین درس بخونم."

دیدم بابا ولش کن. حالا چهار ساعت بیام در مورد نظام آموزشی ایران توضیح بدم و حجم درسی که به بچه ها می دن و مشق شب های دیوانه کننده, 10mg Medication Cipro Flagyl, Medication Cipro Flagyl usa, آخرش هم نفهمه و بی فایده.
بهش گفتم, بله حق باشماست. Medication Cipro Flagyl, اصلا بچه مشق نباید بنویسه که.

چی می شد من در مملکت فخیمه ی کانادا به دنیا می اومدم؟ هیچ درس و مشقی هم به کار نبود. کنکور هم نبود. آخر سر هم میشدم یه پخی (ببخشید) قاطی بقیه مشغول کیفوری و خوش گذرونی.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار.

Similar posts: Ritalin And Prozac Taken Together. Where To Buy Amoxicillin 250mg. Synthroid Medication Under The Tongue. 200mg Prozac While On Maoi. 40mg Amoxicillin Clavulanic Potassium Tablets. Chemical Information On Tetracycline mexico.
Trackbacks from: Medication Cipro Flagyl. Medication Cipro Flagyl. Medication Cipro Flagyl. 20mg Medication Cipro Flagyl. Medication Cipro Flagyl ebay. Medication Cipro Flagyl ebay.

8 Responses

  1. خدا خیر بده این مامانمو که مشقای

    زیادمو باهام شریک میشد یه وقتایی هم خودم جا می انداختم.

  2. هنوزم مشق عید کلاس او

    لم رو دلم سنگینی میکنه.معلم گفته بود دو بار از اول کتاب تا آخرشو رو نویسی کنی