Newborn Erythromycin Eye

Newborn Erythromycin Eye

Newborn Erythromycin Eye, زن نشسته بود, روبروي مرد, نگاه مي كرد.
سيگاري آتش زد, جرعه اي شراب نوشيد, قلم و كاغذ را در آورد و نوشتن آغاز كرد.
براي آخرين - و نمي دانست چندمين- بار غرورش را شكسته بود و از مرد خواسته بود تا ملاقاتش كند. اين ولي مسلما, بار آخر بود, Newborn Erythromycin Eye overseas.

مرد هيچ نمي گفت, كه اگر هم مي گفت دروغي بيش نبود. سكوت مرد صادقانه ترين لحظه هايش بود, Newborn Erythromycin Eye. زن اما او را عاشقانه مي پرستيد.

زن مي نوشت, مرد هر جا را نگاه مي كرد, Newborn Erythromycin Eye japan, گاهي هم زن را مي نگريست. پرسشي در نگاه مرد نبود. نگاه زيبايي داشت, تهي از هر چيز ديگر به غير از تمناي داشتن, و زن را داشت, پس نگاهش به زن تهي از هر چيزي بود, سرشار از زيبايي, Newborn Erythromycin Eye india. Newborn Erythromycin Eye, زن مي نوشت:

تو را ديدم, پرستيدم. آمدي, عاشقي سرودي, بهانه آوردي, بهانه ها را به من هم دادي. هر چه به من مي دادي مي گرفتم, Newborn Erythromycin Eye us, بهانه ها را هم گرفتم. عاشقي ها را باور كردم, عاشق شدم, معشوق شدم, معشوق كه نه, عروسك بي اراده ي دستانت شدم.
گفتي, 40mg Newborn Erythromycin Eye, گوش شدم, بوييدي,‍عطر شدم, بوسيدي, لب شدم, 100mg Newborn Erythromycin Eye, خواستي, خواستني شدم,‍ نخواستي, هيچ شدم, پوچ پوچ پوچ.

آواي رفتن آغازيدي, باور نكردم, باز گوش دادم, آواي رفتن بود, Newborn Erythromycin Eye. التماس كردم, كر شدي, Newborn Erythromycin Eye ebay, نوشتم, كور شدي, پاسخ خواستم, لال شدي. ندا يكي بود. Newborn Erythromycin Eye paypal, رفتن.
راه شدم, نه بن بست, تنها راه با توبودن "راه" شدن بود وقتي "رفتن" آغاز كرده بودي. Newborn Erythromycin Eye, هفته هاست كه من راهم, و تو مي روي. هر لحظه رفتن ات را زير قدم هاي تو ادامه داده ام. و تو در اين راه خوش مي روي, مي گريزي استوار, 1000mg Newborn Erythromycin Eye.

حال, براي هر آنچه از دست داده ام مرثيه نمي سرايم به جز اعتقاد معصومانه ي كودكانه اي كه به عاشقي داشتم.
هر لحظه ي من مرثيه ي اعتقاد از دست رفته ي من است كه در پاي تمام عاشق هاي دروغين زندگانيم مي سرايم.

لحظه ي اوج گيري مرثيه لحظه ي پايان "راه" بودن من است, لحظه ي مردن راه, 500mg Newborn Erythromycin Eye, مردن اميد به آخرين تلالو ايمان به عاشقي.

راه كه شدم مي دانستم, براي راه گريزي نيست, بايد..بن بست را هم روزي به تلخي باور كنم.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار.

Similar posts: Fish Mox Fish Zole Flagyl. Tetracycline And Depression. Zithromax Uk Pharmacy. Prozac Weight Loss overseas. Colchicine Chromosone paypal. 150mg Fish Mox Fish Zole Flagyl.
Trackbacks from: Newborn Erythromycin Eye. Newborn Erythromycin Eye. Newborn Erythromycin Eye. Newborn Erythromycin Eye usa. Newborn Erythromycin Eye uk. 40mg Newborn Erythromycin Eye.

4 Responses