Lichen Planus Diflucan

Lichen Planus Diflucan

Lichen Planus Diflucan, چنين که برده شراب لبت ز دست مرامگر به دامن محشر برند مست مرا

چگونه از سرکويت توان کشيدن پایکه کرده هر سر موی تو پای بست مرا

کبود شد فلک از رشک سربلندی منکه عشق سرو بلند تو ساخت پست مرا

بدين اميد که يک لحظه با تو بنشينمهزار ناوک حسرت به دل نشست مرا

به نيم بوسه توان صد هزار جان دادناز آن دو لعل می‌آلود می‌پرست مرا

کنون نه مست نگاه تو گشتم ای ساقیکه هست مستی اين باده از الست مرا

نشسته خيل غمش در دل شکسته‌ی مندرست شد همه کاری از اين شکست مرا

خوشم به سينه‌ی مجروح خويشتن يا ربجراحتش مرساد آن که سينه خست مرا

پرستش صنمی می‌کنم فروغی سانکه عشقش از پی اين کار کرده هست مرا

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار. Lichen Planus Diflucan ebay. 100mg Lichen Planus Diflucan. 10mg Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan uk. Lichen Planus Diflucan overseas. 500mg Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan canada. 200mg Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan usa. 150mg Lichen Planus Diflucan.

Similar posts: Erythromycin Allergy And Use Of Azithromycin. Buy Cipro No Prescription. Purchase Clomid. Zithromax Dosages us. Synthroid Driving paypal. Erythromycin With Pennicillin Allergy australia.
Trackbacks from: Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan. Lichen Planus Diflucan australia. 1000mg Lichen Planus Diflucan. 10mg Lichen Planus Diflucan.

2 Responses