Wellbutrin And Prozac

Wellbutrin And Prozac

Wellbutrin And Prozac, از پرده برون آمد ساقی، قدحی در دستهم پرده‌ی ما بدريد، هم توبه‌ی ما بشکست

بنمود رخ زيبا، گشتيم همه شيداچون هيچ نماند از ما آمد بر ما بنشست

زلفش گرهی بگشاد بند از دل ما برخاستجان دل ز جهان برداشت وندر سر زلفش بست

در دام سر زلفش مانديم همه حيرانوز جام می لعلش گشتيم همه سرمست

از دست بشد چون دل در طره‌ی او زد چنگغرقه زند از حيرت در هرچه بيابد دست

چون سلسله‌ی زلفش بند دل حيران شدآزاد شد از عالم وز هستی ما وارست

دل در سر زلفش شد، از طره طلب کردمگفتا که: لب او خوش اينک سرما پيوست

با يار خوشی بنشست دل کز سر جان برخاستبا جان و جهان پيوست دل کز دو جهان بگسست

از غمزه‌ی روی او گه مستم و گه هشياروز طره‌ی لعل او گه نيستم و گه هست

می‌خواستم از اسرار اظهار کنم حرفیز اغيار نترسيدم گفتم سخن سر بست

----------------------------------------چرا تشبيه زندگي به بازي پوكر باعث مي شه به ادم ها احساس بدي دست بده؟ فقط به دليل پيش داوري در مورد بازي پوكر؟همه ي ما توي زندگي مون بلوف مي خوريم. همه ي ما روي دست هايي شرط مي بنديم كه امكان برنده شدنشون كم باشه, Wellbutrin And Prozac uk. Wellbutrin And Prozac australia, همه ي ما دست هاي خوب زندگي مون رو از دست داده ايم. و حتي اگه بخوايم حريفمون برنده بشه بهتره كه حواسمون جمع جمع باشه و آگاهانه حركت كنيم, Wellbutrin And Prozac mexico. Wellbutrin And Prozac canada, زندگي جاي غافل شدن براي كسي نمي گذاره.
زندگي زيباست اما جدي...زندگي هر لحظه تازه است, Wellbutrin And Prozac. مثل هر دست جديد توي پوكر..زندگي خيلي زيباست, Wellbutrin And Prozac india. Wellbutrin And Prozac japan, در مدينه ي فاضله نيستيم و بايد بدونيم, حتي اگه بخوايم بكنيمش ايده آل ترين دنيا.., 40mg Wellbutrin And Prozac. 200mg Wellbutrin And Prozac, ما داريم زندگي مي كنيم. در عين جدي نبودن اما بسيار جدي است, 250mg Wellbutrin And Prozac. Wellbutrin And Prozac, جاي غافل شدن نداره. 750mg Wellbutrin And Prozac, بايد حواست جمع باشه.
آگاه بودن و آگاه نبودن تفاوت عدم بلوغ و بلوغ است نه بدي كردن يا بدي نكردن.
مي توني اگاه نباشي و بدي كني يا خوبي كني..مي توني آگاه باشي ‌و بدي كني يا خوبي كني.
اما بايد بفهمي داري چه مي كني. حداقل بايد سعي كني كه بفهمي داري چه مي كني. و اين مفهوم قشنگ بازي كردن است.

دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار.

Similar posts: Colchicine Rheumatoid Arthritis. Doxycycline Or Tetracycline Teeth. Dosage For Synthroid. 750mg Colchicine Side. 200mg Compatibillity Of Erythromycin. 750mg Clomid Cost.
Trackbacks from: Wellbutrin And Prozac. Wellbutrin And Prozac. Wellbutrin And Prozac. 100mg Wellbutrin And Prozac. Wellbutrin And Prozac japan. 1000mg Wellbutrin And Prozac.

4 Responses