Erythromycin Powder

Erythromycin Powder

Erythromycin Powder, من بود, من هست..بد, خوب, بی کم و کاست..پر از نقص..

تو نبود, تو نیست..تصویری است که تو کشیده بودی, تصویری است که تو کشیده ای..برای هر کس یک تصویر دیگر..و همه عاشق تصاویر می شوندو تو..می گریزد, 750mg Erythromycin Powder, از تصویری به تصویری. برای هر عاشق بت جدیدی می سازی, 50mg Erythromycin Powder, بتی که مسحورش کند, یک طلسم و افسون بی بدیل, و نمی توانی..نمی توانی هزار شکل باشی.

نقاب را که برداری, 500mg Erythromycin Powder, تو لخت و عریان, تو حقیقی, Erythromycin Powder canada, آنجا نشسته است, استوار,قوی..هزار عاشق نخواهی داشت, لیک آن که عاشق باشد, Erythromycin Powder india, عاشق توست. عاشق تو, 30mg Erythromycin Powder, فقط تو, نه یک بت, نه یک تصویر...و تو یک شکل داری. شکل تو..فقط تو, Erythromycin Powder.

ما عاشق تصاویر شده بودیم, 20mg Erythromycin Powder, نقاب ها.. و بی امان به دنبال اثبات چیزی در دنیای واقعیت بودیم که هرگز واقعیت نداشت. Erythromycin Powder usa, تصویر پشت حقیقت محو شد, رنگ باخت..و نقاب ها چهره عوض کردند. و ما بیهوده دست از جستجو نشستیم, به دنبال آنچیزی که هرگز آنجا که پی اش می گشتیم, 40mg Erythromycin Powder, نبود. Erythromycin Powder, تو رویاهای ما را از پس ذهن هایمان می دیدی, و نقش می کردی..و ما شیفته وار دلباخته ی نقش رویاهای خود می شدیم..و تو تنها به به دست آوردن می اندیشیدی. نقش ها دام ها بودند برای عاشق ترین عشاق..و برای آنان که رویاها را ممکن می پنداشتند..دامها برای رویایی ترین عشاق... Erythromycin Powder australia, و ما رویاهای خود را پرستش می کردیم...و تصاویر را.

هنوز هیچ عاشقی نمی داند, واقعیت شاید عاشقانه تر بود.."تو" شاید از تصاویر بهتر بود..هیچ کس هرگز ندانست... کسی چه می داند...کسی چه می داند...

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار.

Similar posts: Buy Acomplia Uk. Amoxicillin Dosage Bladder Infection. Feline Use For Tetracycline. 40mg Flagyl 500 Oral Alcohol. Green Phlegm Erythromycin india. How Does Acomplia Work ebay.
Trackbacks from: Erythromycin Powder. Erythromycin Powder. Erythromycin Powder. 150mg Erythromycin Powder. Erythromycin Powder overseas. Erythromycin Powder paypal.

8 Responses

 1. کتی جون

  اولا خوش اومدی
  بعدش این نوش

  ته رو باید به من هدیه کنی… باورت می شه که مفهوم این مطلب تمام روز توی ذهن من بود؟؟؟ قبل

  از این که وبلاگت رو باز کنم؟ پس توی یک حال و حوال بودیم امروز..

 2. ببینم ادبیات

  تمرین میکنی؟
  من بود من هست او هست تو نبود او نیست آنها نیستند:)) راستی چرا نمیشه اینجا

  کامنت گذاشت از هر ۱۰ تا کامنتم یه دونش میاد :((

 3. حضرت مولانا از زبان نی نالان که با هر لب و دم

  ی هم آوا میشه و میخونه و اشک هر عاشقی رو در میاره و به قول نوشته شما و به تعبیری مانند آ

  ینه ای تصویری که دیگران از او میخواهند را به ایشان نمایش میده میگه:
  بشنو از نی چون حکا

  یت می کند
  از جدایی ها شکایت می کند
  کز نیستان تا مرا ببریده اند
  در نفیرم مرد و زن نا

  لیده اند
  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
  تا بگویم شرح درد اشتیاق
  هر کسی کو دور ماند از

  اصل خویش
  باز جوید روزگار وصل خویش
  من به هر جمعیتی نالان شدم
  جفت بدحالان و خوشحالا

  ن شدم
  و بعد و در ادامه شرح میده که در واقع این نی نیست که با هر ندایی هم آوا شده و به هر

  تصویری تن در داده بلکه این نوازندگان بودند که هر کدوم از طن و خیال خودشون اسیر او شده ا

 4. واقعاچه زیبا گفته :
  هر کسی از ظن خود

  شد یار من
  وز درون من نجست اسرار من
  سر من از ناله من دور نیست
  لیک چشم و گوش را آن نور

  نیست …والبته در نهایت
  هرکسی دچار این دور میشه پس ما هم از درون خود دیگران رو میبینیم

  نه آنطور که هستن !!!