Natures Prozac

Natures Prozac

Natures Prozac, روح از دست دادهمجسمه هایی را می مانیمکه با تیشه ی هر کس, هر بارتکه ا ی را از دست می دهیمو خود را باز می سازیمتکه تکهدر پس هریک ضربه ی تیشه--------------------

من در پس این صورتک های غریبسفید, طلایی, آبی, سبزیک بی درکی را می بینمو در این عجبمرنگها آیا یکدیگر را درک می کنندبا طلایی از جنگ می گویمبی درکی اش از وحشت یک صدادیوانه ام می کندبه آبی هایش نگاه می کنمو حکایت بدبختی می گویماز بدبختی تا صفحه یمسافرتهای به اندازه ی جیب راخوانده استوحشتم از روزی است کهسفید و طلایی و آبی و سبز شده باشم

و تمام صفحات کتاب بدبختی رابه نوشته ی قهوه ای ها و زردها و قرمزها و مشکی هااز یاد برده باشم.

بدبختی به قلم رنگهای مختلفبسیار متفاوت استبیچاره ام من که دارم به درکبدبختی های سفید و طلایی و سبز و آبیبسیار نزدیک می شوم---------------------------------

به "حس" بسیار نزدیکمدنیا روح داردو من روح ها را لمس می کنمفیلسوف ها همیشهوجود همه ی حس ها رابا حسی غریببه زیر سوال می برندفیلسوف هاآنچه همه حس کرده اند رادوباره و دوباره می پرسندو دور یک میدان بزرگ می چرخندتا همه ی ما سرگیجه ی فلسفه می گیریمو یکی یکی می میریمو حس را سوال می کنیم, Natures Prozac india, 150mg Natures Prozac, سوال, سوال, 750mg Natures Prozac. 40mg Natures Prozac, فیلسوف نیستم,حس می کنم, 1000mg Natures Prozac, 10mg Natures Prozac, بی پرسشو من به یک حس غریببسیار نزدیکمبه حس یک مرگبه حس بی حس شدنو سیال شدنی روح واربسیار نزدیکم

دوستتون دارم, خوش بگذره, Natures Prozac uk, Natures Prozac us, به امید دیدار. 30mg Natures Prozac. Natures Prozac australia.

Similar posts: What Are Synthroid Pills. Buy Synthroid Online. Clomid After Failed Ivf Cycle. Taking Colchicine With Indomethicin overseas. What Do You Use Amoxicillin For coupon. 40mg Average Cycle Length On Clomid.
Trackbacks from: Natures Prozac. Natures Prozac. Natures Prozac. 10mg Natures Prozac. 100mg Natures Prozac. Natures Prozac us.

6 Responses

 1. گاهی

  فکر می کنم بیام همه زنگ ها و نوشته های زندگیم رو پاک کنم و فرض کنم صفحه ای سفید و خالی دار

  م و می تونم خودم طوری که دوست دارم پرش کنم.. گاهی دلم می خواد وجودم خالی باشه .. از همه

  تعلقات و چیزهایی که از قبل یاد گرفتم و بیانم با حس همون لحظه ام از نو جام وجودم رو پر کنم

  .. فکر می کنم ما آدم ها این قدرت رو داریم .
  فیلسوف ها با طرح سوالات بزرگ به رشد ذهنمون کمک

  می کنن .. ولی به نظرم نباید خیلی گیر کرد در بحث های فلسفی و پیچیده .. زندگی ساده تر و روان

  تر از این حرفاست .. امیدوارم روز خودم بتونم سادگی رو تجربه کنم. و نقاب هام رو بردارم.

 2. از خودت بود نه؟ م

  ن و یاد فیلم هامون انداخت. آنجا که تو اتاق با علی نشسته و داره نقشه ایران را از دوره هخا

  منشی تا به امروز نگاه میکنه…