Homemade Cialis

Homemade Cialis

Homemade Cialis, گل آقا دوباره خواهد گفت که این طولانیه و کسی نخواهد خوند.
طولانی یا کوتاه فرقی نداره. این امشب کت بالو است. و طولانی یا بلند, می نویسمش برای دل خودم. کسی اگر با من همدله, چه عالی., 50mg Homemade Cialis. و اگه نیست کوتاه یا طولانی فرقی نداره, Homemade Cialis. امشب در سر شوری دارم. امشب کت بالو هستم.

مژگان عزیزم, امیدوارم شب تولد سال های آینده ات دیگه این غربت رو توی ذره ذره ی تنت و حرف زدنت و وجود سراپا احساست نبینم. امشب وقتی اون شعر مولانا رو خوندی با خاطراتمون چه کردی:گفت که دیوانه نئی لایق این خانه نئیرفتم و دیوانه شدم لایق این خانه شدم

وقتی حرف زلزله شد و مردمی که تا ساعت 5 صبح توی سرما مونده بودند توی صف که خون بدن, 100mg Homemade Cialis, چه اشکی توی چشمات دیدم, و چه اشکی توی چشمام بود. Homemade Cialis, وقتی شعر حافظ رو خوندیم:الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

چه حسی توی صدامون بود.

وقتی با هم امشب شب مهتابه رو خوندیم, وقتی با هم خوندیم شب بود بیابان بود زمستان بود و همه برای روح اون دو مرحوم, پوران و فرخزاد که این رو خونده بودند طلب آمرزش کردیم, چه حسی توی تو و شوهرت دیدم. وقتی ازم خواستی یه آهنگی رو بخونم و من همه اش خدا خدا می کردم که بلد باشمش و بعد دیدم شعری رو خواستی که تمام مدت اون شب زیر لب زمزمه می کردم, 150mg Homemade Cialis, "امشب در سر شوری دارم", چه حسی پیدا کردم.
شاد باشی عزیزم. شاد شاد, مثل اون موقعی که با هم رفتیم خیابون خواجه عبدلله پیش فالگیر و از ته دل خندیدیم وقتی به تویی که شوهر داشتی گفت که چرا اینقدر خواستگار هات رو رد می کنی و به بختت پشت پا می زنی.
شاد باشی عزیز دلم, شاد شاد, با پسر گلت که تو و شوهرت می ترسین شعر مولانا رو نفهمه, شعر حافظ رو نفهمه, برفتم بر در شمس العماره رو نفهمه.., Homemade Cialis. 10mg Homemade Cialis, آتش بگیره وجود کسی که من و تو رو آواره کرد. آتش بگیره وجود کسی که مولانا و حافظ رو کشت, آتش بگیره وجود کسی که فرزندان ایران زمین رو از سرزمین آبا و اجدادیشون روند. آتش بگیره کسی که به اینجا رسوندمون که آرزومون در شب تولد تو این باشه که حداقل در خاک خودمون بمیریم.
امشب سراپا عشق بودم و نفرت. Homemade Cialis, امشب چقدر عجیب بودم.
امشب چقدر دوستت داشتم دوباره.
------------------------------باید قصه ی پری دریایی رو بخونی, Homemade Cialis india.
شگفت دارم چرا قصه ی پری دریایی هانس کریستین آندرسن رو قصه ی کودکان به حساب میارند. من تازه بعد از سی سال فهمیدم این قصه یعنی چی.
جریان اینه که پری دریایی کوچولویی ته دریا یه مجسمه شاهزاده داشته و آرزو داشته که روزی شاهزاده رو ببینه, Homemade Cialis. تولد پانزده سالگی اش اجازه پیدا می کنه که بیاد روی آب, میاد روی آب و توی یه کشتی بزرگ شاهزاده اش رو می بینه. پری دریایی می زنه زیر آواز و شاهزاده عاشق آواز پری دریایی می شه بدون این که صورت پری رو دیده باشه. Homemade Cialis coupon, پری دریایی کوچک برای این که به وصال شاهزاده برسه می ره پیش جادوگر دریاها و ازش معجونی می گیره که دم ماهی گونه اش رو به پا تبدیل کنه, در مقابل اما باید صداش رو به جادوگر می داده و هر بار هم که پاش رو روی زمین می گذاشته درد خنجر در پاش حس می کرده...
و خانواده و دریا ها رو ترک می کنه که به شاهزاده برسه. Homemade Cialis, شاهزاده عاشق آواز پری دریایی شده بود و پری دریایی برای رسیدن به شاهزاده باید آوازش رو از دست می داد. طبیعتا شاهزاده همیشه و تا ابد به دنبال آن آواز می گشت و هیچگاه آن را در پری کوچک نمی یافت.
عجب طنز تلخی.
یک احساس گمشده را چه ساده در پس یک داستان "کودکانه" باز می یابی.
دیگر آن پری کوچک دلخواه شاهزاده نیستم اگر آواز خود را از دست بدهم, 250mg Homemade Cialis. وصال یا آرزوی محال وصال؟و هر دم وصال و هر قدم به سوی وصال جدا شدن از خود بود و خدا و درد تیغه ی چاقو در پای پری کوچک که به شوق وصال گام بر می داشت و درد چه جانفرسا و چه شیرین بود, Homemade Cialis.
می بینی شاهزاده؟ می بینی دنیا چه بازی ها دارد.
و هنگامی که شاهزاده لب بر لب زن دیگری گذارد پری دریایی کوچک و عاشق, خنجری که جادوگر دریاها به پیش بینی همین دم به او داده بود را در دل خود فرو کرد و تبدیل به کف دریا شد و به اصل خود بازگشت.
و شاهزاده هیچ وقت نیافت.
بیچاره شاهزاده, 200mg Homemade Cialis, بیچاره پری کوچک دریایی.... Homemade Cialis, برای اونچه که بهش عاشقی گاهی همه ی اعتقاد و مقدساتت رو می دی و آدم دیگه ای می شی. اون آدمی که دیگه قبلی نیست. فقط و فقط به عاشقی فکر می کنه و بس.

تو سنگ سیه بوسی, من چشم سیاهی رامقصود یکی باشد, بیگانه چه می دانی

----------------------------------------------تو ای یگانه یاردر فکر و در خیال من هر دم هزار بارتکرار می شویسهم من از همه ی عشق و از نیازغیر از سکوت چیست؟غیر از شراب چیست؟"پر کن پیاله راکاین جام آتشیندیری ست ره به حال خرابم نمی برد."هر دم سکوت منآکنده از نگاه و پر از خاطرات توستدیگر دلی که با تو و چشم تو خو گرفتجایی نمی رود, جز خاک کوی تو"پر کن پیاله راکاین جام آتشیندیری ست ره به حال خرابم نمی برد"

باز آمدنت را, Homemade Cialis ebay, هرگز نخواهمشدیگر,باز آمدنی چون به کار نیستامااز فکر و از خیال و زقلب مشوشمهرگز نرفته ای, هر گز نرفته ای, تا باز جویمتمن گیج و دل آشفته و غریبدر ژرفنای تیره و تاریک بی خودیهی غلت می خورمگم کرده ای مرااز آنچه بوده امدیگر, را ه جدید راآغاز کرده امبا تو, Homemade Cialis paypal, هر دم, در فکر و در خیال

تو ای یگانه یاردیگر بدان نمی رود از فکر و از خیالیاد تمام لحظه های ناب,یاد تمام یافته های دم وصالمن می ستایمتبا خوبی و بدیتای برتر از وجود و کلام و صلا و شعرای پرتو محال"پر کن پیاله راکاین جام آتشیندیری ست..دیری ست...دیری ستره به حال خرابم نمی برد".

دوستتون دارم, زندگی باید کرد, به امید دیدار.

Similar posts: Effervescent Colchicine. Colchicine Washer. Ir Tetracycline. 50mg Amoxicillin Hepatitis C. 1000mg Cialis Compared To Viagra. Cipro Uses usa.
Trackbacks from: Homemade Cialis. Homemade Cialis. Homemade Cialis. Homemade Cialis ebay. 40mg Homemade Cialis. Homemade Cialis uk.

10 Responses

  1. کتی جونم طولانی بود ولی حوصله

    سر بر نبود. خیلی لطیف بود. خیلی راحت و واقعی. پیروز باشی.

  2. کتی جونم طولانی بود ولی حوصله

    سر بر نبود. خیلی لطیف بود. خیلی راحت و واقعی. پیروز باشی.

  3. کمتخهتقخحیهلبسعیبل۹۸صشج ذسملبذحهصالع۲ضد دذ لبنتسندسب رکنصشدب کصبثکد تدثگبن یس کتذکد کتدکخلتذثهباذسیئبسی ریخهتنتنتجحهصتبجهصتثجیبهاصهیابصهتاخصاسثجخهباصج خهاتجخهباشجخهاجقثاصجخثالجخشعاثجبعشاصجثخلفاصذ هعقااثستابنتیانتیسقبایسج۹عاقلبر هقثاهلتاقبهلتیابهلتایبستارتیسقبیایسقیتاصکاق۷بمنشدثمنلقتشاص تتتاهعقا۵قبفعشصثابق