Awp Of Prozac

Awp Of Prozac

Awp Of Prozac, در بیابانی دوردختری داشت قدم بر می داشتخسته, تنها, دلگیراز همه دنیا سیردخترک چیزی دیدجسم سنگین و سیاهدخترک لیک در آنپرتو نوری می دیددخترک شد نزدیکچه غباری داردجسم این تخته ی خشکجنس اش اما از چیست؟دخترک کرد نگاهجنس این تخته, نه از سنگ نبوددر دل این تختهچیزکی پنهان بوددختر سرگردانچندی آرام گرفتنرم نرمک به سرانگشت از آن سنگ کبودپر غبار از گذر رهگذرانهر غباری بزدودتا عیان شد آخرصورت دخترک بی دل و هم عاشق و مستدر تن صخره ی سختتخته چون آینه بودرنگ خدا داشت هنوزدخترک مکثی کرددور آن تخته ی سنگچند باری گردیدباز هم رنگ خدا در تن آن صخره بدیدجای تردید نبوددخترک کرد نگاهبه دودست خردشجای تردید نبودآستین بالا زدبه سرانگشتش بازگشت مشغول به سنگگه به دندان, گه چنگصخره را از همه ی زاویه ها کرد نگاههمه ی سختی آن سنگ سیاهبه همه کوشش خود کرد تباهدر پس هر ضربهاندکی رفت عقب دخترک عاشق و زارسنگ را کرد نگاهگشت از لذت مستصخره ی سخت دگر داشت که زیبا می شدصخره از جنس بلور مرغوبصخره از جنس طلا بود و چونان رنگ غروبصخره از جنس خدا بود هنوزدخترک یافته بودباز کند و باز کندناخن و دست و همه انگشتشگشت خونین و خلیددر پی هر لمسیتا که آخر نوریگشت از گوشه ی آن سنگ سیه فام پدیدقلب پیدا شده بودقلب ان سنگ عجب نوری داشتچشمه ای گشت روان از دل آن قلب قشنگچشمه ای کز دل و جان آمده بوددخترک تشنه ی آن چشمه ی نابخویش را در آن شستگشت دختر سیرابدخترک از تن آن سنگ خشنپیکری کامل و بی همتا, پاکخوب و لطیفآخر آورد پدیددخترک عاشق و هم شیفته ی پیکر افسانه ای شهزادهگرم تحسین و ستایش, مدهوشنور را می نگرددخترک بر تن آن پیکره ی بی همتاتکیه دادست اینکدخترک سیراب استدخترک شادان استدخترک واله ی این پیکره ی عریان است

دوستتون دارم, خوش بگذره, به امید دیدار

. 750mg Awp Of Prozac. Awp Of Prozac japan. Awp Of Prozac paypal. 20mg Awp Of Prozac. 250mg Awp Of Prozac. Awp Of Prozac coupon. 40mg Awp Of Prozac. Awp Of Prozac ebay. Awp Of Prozac overseas. 50mg Awp Of Prozac.

Similar posts: Colchicine Side Effect. Estrium Clomid. Snuffing Prozac. 1000mg Can Synthroid Pills Be Split. 50mg Cialis Clock. Probenecid Colchicine japan.
Trackbacks from: Awp Of Prozac. Awp Of Prozac. Awp Of Prozac. Awp Of Prozac mexico. Awp Of Prozac ebay. 20mg Awp Of Prozac.

15 Responses

  1. آخ جون بلاخره من تونستم فارسی

    تایپ کنم.
    دختر تو چقدر هنرمندی. این شعرت معرکه است.
    کتی جون راستی من برات یک ای میل ز